Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht van het water te bundelen en om te onderzoeken hoe water een belangrijke drager kan […]

Eo Wijers – Nieuwste Oogst

Met veel enthousiasme werkte Werkend Landschap samen met Verhoeven|De Ruijter, Bosgroep-Zuid, HAS Den Bosch, Duneworks en Schetsontwerp aan een visie op een nieuw gebiedsarrangement voor het gebied Kempen en Groote Heide. We deden dit in het kader van de Eo-Wijers Competitie. Ons voorstel voor een transitie van het landelijk gebied in drie hoofdpunten:1. benader het […]

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Werkend Landschap heeft samen met Cultuurland Advies aan een uitgebreide landschapsbiografie voor Noardeast-Fryslân gewerkt.  Hierin beschrijven we de ontstaansgeschiedenis van het kenmerkende landschap vanaf de prehistorie tot nu in drie delen: (1) de vorming van het landschap, (2) het waddengebied en (3) het veen. In de verschillende hoofdstukken lichten we de belangrijkste kernkwaliteiten er uit. […]

Zuid-Limburgse Stadslandschappen

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van […]

Lokaal Kapitaal

Het team van Werkend Landschap, Woonpioniers en De Bewuste Stad is één van de drie teams die in het kader van de competitie Panorama Lokaal werkten een een visie op de wijk Bargeres. Deze wijk staat voor een aantal grote opgaven: de woningvoorraad sluit niet meer aan op de huidige behoefte, de wijkstructuur, het “ruimtelijke […]

Aamsveen

Het Natura2000-gebied Aamsveen behoort tot een van de weinig overgebleven hoogveengebieden van West-Europa. Door verdroging en stikstofdepositie staat de kwaliteit van het gebied onder druk. Het herstel van de waterhuishouding van het Aamsveen is de kern van de te nemen PAS-maatregelen. Om tot een coherent plan voor het gebied te komen zijn naast ecologische en […]

Boetelerveld

Het Boetelerveld is een 170 hectare groot Natura2000-gebied dat bij het buurtschap Boetele in de gemeente Raalte ligt. Door het leem dat hier in de grond zit, vinden er sterke wisselingen in de grondwaterstanden plaats. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen […]

De Horte

Op basis van een uitgebreide historische analyse van Adviesburo Groene Monumenten en Cultuurlandschappen (Karin Bevaart) en in opdracht van Landschap Overijssel, heeft Werkend Landschap een herstelplan gemaakt voor Landgoed de Horte in Dalfsen. Dit veelzijdige landgoed is de thuisbasis van Landschap Overijssel. Waar de Horte al zo vroeg als 1391 is vernoemd met stukken land […]

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Op een zandrug tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel ligt het Natura2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Stuivend zand gaf hier in de laatste ijstijd het landschap haar glooiende vorm. In de laagtes zijn zogeheten doorstroom vennen ontstaan. Het water van de hoger gelegen vennen stroomt hier geleidelijk af naar de lager gelegen […]

Vledders en Leijer Hooilanden

De Vledders en de Leijer Hooilanden even ten noordoosten van Staphorst is een voormalig landbouwgebied dat als natuur is bestemd en de komende jaren verder wordt ingericht. Het karakteristieke reliëf van deze uitblazingslaagte is ontstaan in de laatste IJstijd en eerste bewoning was er waarschijnlijk al rond 3.850 v. Christus. Samen met Cultuurland Advies en […]